Zell MobilyaZell MobilyaZell Mobilya

KVKK en Verduidelijkingstekst

Verduidelijkingstekst over de verwerking van met formulieren ontvangen persoonsgegevens

Ons bedrijf vraagt een aantal van uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, achternaam, wachtwoord, e-mailadres, gsm-nummer) om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wetgeving, in het bijzonder de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 en om de processen uit te voeren. Uw betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in een omgeving die niet voor iedereen toegankelijk is, mits deze niet buiten de in deze KVKK en Toelichtingstekst genoemde doelen en reikwijdte worden gebruikt, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

 


Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens vóór ons bedrijf; Het plannen en uitvoeren van commerciële activiteiten, het verstrekken van juridische informatie aan bevoegde instellingen en organisaties, het oplossen van klachten van consumenten over zaken die niet rechtstreeks door ons worden aangeleverd en niet binnen ons vakgebied vallen, het verzenden van commerciële elektronische berichten als u daar expliciet toestemming voor geeft, en ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedures van ons bedrijf en de relevante wetgeving. activiteiten, plannen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, uitvoeren van studies ter bescherming van de reputatie van ons bedrijf, beheer van verzoek- en klachtenprocessen, plannen en uitvoeren van corporate governance- en communicatieactiviteiten, in verband met de wet en eerlijkheidsregels en het doel van waarop ze worden verwerkt, beperkt en gemeten, bepaald in de relevante wetgeving. of ze worden verwerkt in overeenstemming met de bewaarprincipes voor de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens kunnen geheel of gedeeltelijk, al dan niet automatisch, worden verkregen, bewaard, bewaard, bewaard, gewijzigd, herschikt, enz. kan worden verwerkt via transacties. De verzamelde informatie wordt nooit gedeeld met derden zonder uw medeweten of anderszins, en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht voor andere doeleinden dan activiteit.

 


Overdracht van persoonsgegevens

Om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen, worden de door u verkregen persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met de wet en eerlijkheidsregels en de principes om ze te bewaren in verband met het doel waarvoor ze worden verwerkt, beperkt en gemeten, zoals bepaald in de relevante wetgeving of voor de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. of samengewerkt met binnenlandse/buitenlandse/internationale, openbare/particuliere instellingen en organisaties, bedrijven en de adviseurs of oplossingspartners van ons bedrijf aan andere groepsmaatschappijen, andere bevoegde instellingen en organisaties, leveranciers of onderaannemers, zoals toegestaan door de Turkse handelswet en andere relevante wetgeving bepalingen. personen of organisaties, wettelijk gemachtigde publiek- en/of privaatrechtelijke rechtspersonen die beperkt zijn tot het gevraagde doel binnen de reikwijdte van hun wettelijke bevoegdheid, en personen of organisaties die zijn toegestaan of vereist door de bepalingen van andere wetgeving, met officiële autoriteiten op verzoek van officiële autoriteiten . Uw persoonsgegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met de artikelen 5 en 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 


Verzamelmethode van Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen via onze website in schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm worden verzameld.

 


Verwijdering, vernietiging of anonimisering van persoonsgegevens

Op grond van artikel 7 van de KVK-wet worden de persoonsgegevens weliswaar verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving, maar worden de persoonsgegevens door ons bedrijf ambtshalve of op verzoek van de eigenaar van de persoonsgegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd, indien de redenen voor verwerking worden geëlimineerd. De procedures en uitgangspunten hieromtrent zullen worden vervuld conform de Wet KVK en de Regeling wissen, vernietigen of anonimiseren persoonsgegevens gepubliceerd in het Staatsblad van 28.10.2017 en nummer 30224. Persoonsgegevens worden verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd binnen 3 maanden na de datum van onze verplichting om persoonsgegevens te wissen, te vernietigen of te anonimiseren. Wanneer u de verwijdering of vernietiging van uw persoonlijke gegevens aanvraagt door te solliciteren bij ons bedrijf;

a) Als alle voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verdwenen; Uw persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft, worden verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd. Uw aanvraag wordt uiterlijk binnen 30 dagen afgerond en u wordt geïnformeerd.

b) Als alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn geschrapt en de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft, zijn overgedragen aan derden, stelt zij de derden daarvan in kennis; Er wordt voor gezorgd dat de nodige maatregelen worden genomen binnen de reikwijdte van de verordening.

c) Als niet alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn geëlimineerd, kan uw verzoek worden afgewezen met opgave van de reden in overeenstemming met de derde alinea van artikel 13 of de Wet KVK en de afwijzing wordt u uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk of elektronisch meegedeeld.

 


Uw rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens

Volgens artikel 11 van de wet, eigenaar van persoonsgegevens als klanten;

- Leren of persoonsgegevens worden verwerkt of niet,

- Indien persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,

- Om te weten te komen met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt en of ze worden gebruikt in overeenstemming met hun doel,

- Om de derden te kennen aan wie persoonlijke gegevens worden doorgegeven in het land of in het buitenland,

- Verzoeken om correctie van persoonsgegevens bij onvolledige of onjuiste verwerking,

- Verzoek om verwijdering, anonimisering of vernietiging van persoonsgegevens,

- Verzoek om kennisgeving aan derden in geval van correctie, verwijdering, anonimisering of vernietiging,

- Bezwaar maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,

- Bij schade door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens hebben zij het recht om vergoeding van de schade te eisen.

 


Niet-persoonlijke informatie is informatie die u niet persoonlijk kunt identificeren. Deze informatie kan voor elk doel worden gebruikt en mag zonder hun toestemming worden gedeeld met derden.

Volg ons: